3001/QD-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v soạn và xuất bản cuốn sách về chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách về chức năng, nhiệm vụ, quỵền hạn và cư cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Thời gian hoàn thành trước tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí được lấy từ ngân sách của Bộ năm 2014.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điền 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- N Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TCCB, AT(15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác