3008/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3008/BVHTTDL-DSVH ngày 19 tháng 8 năm 2013 Về việc lập dự án tu bổ di tích Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm và di tích Đền Bà Kiệu, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Phúc đáp công văn số 2499/VHTTDL-QLDT ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị cho chủ trương lập Dự án tu bổ di tích Ngôi nhà số 90, phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo và di tích đền Bà Kiệu, phường Hàng Bồ thuộc quận Hoàn Kiếm. Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội vể chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích Ngôi nhà số 90, phố Thợ Nhuộm và di tích đền Bà Kiệu để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuần theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích Ngôi nhà số 90, phố Thợ Nhuộm và di tích đền Bà Kiệu đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định và bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác