300/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích Đền thờ Mai Hắc Đế, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Phúc đáp Công văn số 116/UBND-ĐTXD ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Mai Hắc Đế thuộc xã Vân Diên, thị trấn Nam Đàn,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc lập dự án tu bổ di tích Đền thờ Mai Hắc Đế để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
3. Về kinh phí: Trong năm 2015, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét bố trí bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. Trong giai đoạn tới (2016 - 2020), nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện dự án trên cơ sở đề xuất kế hoạch hằng năm của tỉnh Nghệ An.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích Đền thờ Mai Hắc Đế./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác