300/TTR-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Về việc phê duyệt "Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030"

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Tiếp theo tờ trình số 45/TTr-BVHTTDL, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, ngày 14/12/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo Phó Thủ tướng giải trình về việc tiếp thu ý kiến của các trường đại học, cao đẳng về du lịch tham gia ý kiến vào dự thảo Chiến lược.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch hoàn thiện nội dung Chiến lược, kính trình Thủ tướng xem xét và quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Những nội dung khái quát:

- Cấu trúc nội dung Chiến lược đề nghị điều chỉnh lại gồm các phần: (1) quan điểm phát triển, (2) mục tiêu phát triển, (3) các giải pháp, (4) chương trình hành động và (5) tổ chức thực hiện Chiến lược.

- Thống nhất sử dụng thuật ngữ “Tổng thu từ khách du lịch’’ thay cho thuật ngữ “Thu nhập du lịch’’ để thể hiện chính xác đóng góp của du lịch trong nền kinh tế quốc dân Tổng thu từ khách du lịch thể hiện toàn bộ chi tiêu trực tiếp của khách du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hoàn thiện nội dung cụ thể:

- Về quan điểm phát triển: gồm 5 quan điểm đã nêu trong dự thảo quyết định phê duyệt, làm rõ thêm một số khía cạnh trong nội dung thể hiện quan điểm.

- Về mục tiêu: giữ nguyên mục tiêu tổng quát và bổ sung mục tiêu cụ thể về quy mô buồng lưu trú và lao động.

- Về giải pháp: cơ cấu lại những nội dung định hướng phát triển và giải pháp để hoàn chỉnh hệ thống giải pháp gồm 7 nhóm giải pháp chính: (1) Phát triển sản phẩm du lịch (2) Phát triển hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, (3) Đào tạo và phát viên nguồn nhân lực du lịch, (4) Đầu tư và chính sách phát triển du lịch, (5) Phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, (6) Hợp tác quốc tế và (7) Quản lý nhà nước về du lịch.

-Về chương trình hành động: hoàn chỉnh nội dung khai quát những nhiệm vụ chủ yếu của ngành du lịch sẽ tập trung triển khai trong gia đoạn đến năm 2020: (1) Hoàn thiện thể chế, cơ chế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch, (2) Hoạch định chiến lược phát triển du lịch trên các lĩnh vục, (3) Thực hiện quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch, (4) Các chương trình, đề án phát triển du lịch.

Trên đây là giải trình tiếp thu và hoàn chỉnh những nội dung Chiến lược Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;

-Bộ trưởng;

-Các Thứ trưởng;

-Vụ kế hoạch-Tài chính;

-Tổng cụ Du lịch;

-Lưu: VT, TCDL; ĐCT (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác