3011/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức, Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thông thiết chế văn hóa cơ sở gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Trần Minh Chính - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Cao Đăng Vĩnh- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - Đồng trưởng ban;

3. Ông Ngô Hoài Chung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban;

4. Bà Hoàng Thị Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chánh văn phòng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

6. Bà Trần Thị Bích Huyền - Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

7. Ông Trương Công Thấm - Phó trưởng phòng Thiết chế VHCS Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

8. Ông Hà Văn Vinh - Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - Ủy viên;

9. Ông Trần Hưng Thuận - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tính Nghệ An - Ủy viên;

10. Ông Phan Hữu Lộc - Trưởng phòng NSVH&GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - Ủy viên;

11. Bà Nguyễn Thanh Hương - Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - Ủy viên;

12. Bà Vũ Phạm Thanh Hương - khó chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thư ký;

13. Ông Lê Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Thiết chế VHCS Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thư ký.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tốt Hội nghị-Hội thảo và tự giải thể sau khi bế mạc Hội nghị- Hội thảo. Ban Tổ chức được hưởng các chế độ theo quy định khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (01), LTT.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác