3012/BVHTTDL-DSVH

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ Lê Anh Tuyến Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức nghi lễ hầu Thánh tại lễ hội Kiếp Bạc

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Phúc đáp công văn số 959/SVHTTDL-BQLDTCSKB ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc tổ chức nghi lễ hầu thánh tại lễ hội Kiếp Bạc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Tổ chức hoạt động lên đồng thuộc quy định cấm của pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính theo qui định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa là lên đồng có nội dung mê tín (giả danh thân thánh hoặc linh hồn để phán truyền hoặc các hình thức làm mê hoặc người khác, trái với tự nhiên, gây tác động xấu về nhận thức) được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với nghi lễ hầu thánh tại Đền Kiếp Bạc mà không có nội dung mê tín thì không thuộc quy định cấm và không bị xừ phạt. Tuy vậy việc tổ chức nghi lễ hầu Thánh tại Đền Kiếp Bạc nói riêng và ở các địa phương khác nói chung có yếu tố nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để hoạt động mê tín, vì vậy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức hoặc hướng dẫn, kiểm tra để đảm bảo cho hoạt động đó có quy mô, tần xuất, địa điểm, thời gian phù hợp với thực tế ở địa phương và các quy định có liên quan của pháp luật; bao tồn và phát huy những giá trị của văn hóa dân gian; ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng nghi lễ văn hóa dân gian để hoạt động mê tín gây hậu quả xấu trong xã hội./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Cục Di sản văn hóa;

-Cục Văn hoá cơ sở;

-Thanh tra Bộ;

-Lưu: VT, PC, TO (8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác