3014/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v gia hạn thời gian khai quật khảo cố

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 2072/SVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 8 năm 2015; của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 368/KCH ngày 19 tháng 8 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay gia hạn Quyết định số 851/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Khu mộ cổ Huổi Pa, bản Tà Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa và di tích thời đại đá cũ Bản Nàng 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát thuộc vùng lòng hồ Dự án Thủy điện Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian gia hạn khai quật: Từ ngày 10/9/2015 đến ngày 30/12/2015.
Diện tích khai quật: 1.200m2, trong đó: di tích Khu mộ cổ Huổi Pa: 1.000m2; di tích thời đại đá cũ Bản Nàng 1:200m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Trần Quý Thịnh, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản vãn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Thanh Hóa (02);
- Viện Khảo cổ học (02);
-Lưu: VT, DSVH,LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác