3015/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Xây dựng “Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Du lịch đến năm 2015, tầm nhìn 2010”

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích:

Xây dựng Quy hoạch làm định hướng chiến lược cho công tác phát triển nhân lực ngành Du lịch đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

1.2. Yêu cầu:

- Chuẩn bị kỹ và khẩn trương nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực và kịp thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (Hoàn thành trong tháng 10/2010 để trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 11/2010).

- Hướng việc xây dựng Quy hoạch vào việc nắm lại, phản ánh, phân tích và đánh giá thực trạng nhân lực và công tác đào tạo phát triển nhân lực ngành Du lịch đến nay; đồng thời dự báo nhu cầu nhân lực ngành Du lịch đến 2015, tầm nhìn đến 2020; trên cơ sở đó xác định rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển nhân lực của ngành Du lịch trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của đất nước đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

- Thông qua xây dựng Quy hoạch nhân lực ngành Du lịch đến năm 2015, tầm nhìn 2020, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong cả nước, các sở đào tạo, các cơ sở nghiên cứu về du lịch, các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp du lịch nắm được thực trạng nhân lực của mình và trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch, hình thành cơ sở cho việc phối hợp liên kết trong phát triển nhân lực ngành Du lịch.

- Góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của nhân lực và công tác phát triển nhân lực ngành Du lịch đối với sự nghiệp phát triển du lịch, biến nhân lực ngành Du lịch thành lợi thế của đất nước trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế sâu, toàn diện.

2. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN TRIỂN KHAI

 

SỐ TT

NỘI DUNG NGHIỆM VỤ

PHÂN CÔNG

THỜI GIAN

TRIỂN KHAI

01

Trình Bộ trưởng cho chủ trương và quyết định giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch

Vụ Đào tạo; các đơn vị liên quan

Từ 10/8/2010 đến hết tháng 8/2010

02

Dự thảo Đề cương chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch-Đầu tư; xây dựng Kế hoạch quy hoạch; dự kiến phân công công việc; chuẩn bị các tài liệu liên quan và họp để triển khai

Vụ Đào tạo

Tuần đầu    tháng 9/2010

03

Sưu tầm tài liệu liên quan; tiếp thu ý kiến cuộc họp với Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch để hoàn chỉnh Đề cương; gửi những người liên quan xin ý kiến và dự trù kinh phí xin phê duyệt

Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Từ 10/8/2010 đến 05/9/2010

04

Hoàn chỉnh đề cương và thu thập tài liệu liên quan; dự thảo danh mục các chuyên đề; trình phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy hoạch

Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Từ 25/8/2010       đến 31/8/2010

05

Họp phổ biến Kế hoạch xây dựng Quy hoạch và phân công công việc, phân công và đặt viết các chuyên đề của Quy hoạch;

Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Tuần thứ 2  tháng 9/2010

06

Sơ khảo Quy hoạch lần 1

Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Từ ngày 25/8/2010 đến giữa tuần thứ 2 tháng 9/2010

07

Nghiệm thu các chuyên đề

Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Tuần thứ 2 và tuần thứ 3 tháng 9/2010

08

Dự thảo Quy hoạch lần thứ nhất, lần thứ 2

Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Từ 25/8/2010 đến 17/9/2010

09

Họp với Tổng cục Du lịch xin ý kiến góp ý cho Dự thảo lần thứ 2

Ban Soạn thảo; Vụ Đào tạo và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Tuần thứ 3 tháng 9/2010

10

Tiếp thu ý Tổng cục Du lịch để hoàn chỉ dự thảo Quy hoạch lần thứ 3 và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp với Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia

Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Tuần thứ 3 tháng 9/2010 đến tuần thứ 1 tháng 10 năm 2010

11

Họp với Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo; Tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ phận thường trực hoàn chỉnh và xây dựng dự thảo Quy hoạch lần 4

Ban Soạn thảo       Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Tuần thứ 2 tháng 10 năm 2010

12

Báo cáo thẩm định Quy hoạch

Ban Soạn thảo       Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Tuần thứ 3 tháng 10 năm 2010

13

Hoàn chỉnh Dự thảo Quy hoạch lần thứ 5 Trình Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban Soạn thảo       Vụ Đào tạo và    Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Tuần 4 tháng 10/2010

14

Hoàn chỉnh Đề án (dự thảo lần thứ 5) trình Bộ trưởng phê duyệt và hoàn tất thủ tục liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Ban Soạn thảo

Tuần thứ 1 đến tuần thứ 2 tháng 11/2010

15

Theo dõi triển khai những việc            Văn phòng Chính phủ yêu cầu, phục vụ Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ

Ban soạn thảo phối hợp với Văn phòng Chính phủ

Thời gian tiếp theo


* Khi triển khai từng việc sẽ có phân công cụ thể cho từng thành viên để triển khai và sẽ điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:- Bộ trưởng ( để b/c);
- Các uỷ viên Ban Soạn thảo (để chỉ đạo thực hiện);
- Tổng cục Du lịch, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ,
Vụ Kế hoạch, Tài chính ( để biết);
-Vụ Đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (để thực hiện)
- Lưu: VT, ĐT, NVL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác