3015/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật biên soạn chương trình môn học năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các cơ sở đào tạo: Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai biên soạn chương trình môn học năm 2012 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí biên soạn chương trình trích từ nguồn kinh phí năm 2012 chi tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020).

Điều 3. Vụ Đào tạo có nhiệm vụ hướng dẫn biên soạn các chương trình môn học đã được phê duyệt, Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn thực hiện về kinh phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội và các cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, ĐT.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác