3016 /BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào Tràng Định ngày 21/02/1961 và di tích Thành Bãi Hào thuộc Khu vực núi Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 668/SVHTTDL -KHTC ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định và di tích Thành Bãi Hào thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Chi Lăng, xã Chi Lăng và xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định đề xuất của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 470/DSVH-DT ngày 14 tháng 7 năm 2014, Bộ Văn hoá, Thể thao  và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất về cơ bản với nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào Tràng Định ngày 21/02/1961 và báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Thành Bãi Hào thuộc khu vực núi Chi Lăng bao gồm các hạng mục:
- Di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào Tràng Định ngày 21/02/1961: tu bổ nhà bia, bổ sung nội thất phòng Bác Hồ đã nghỉ, tôn tạo sân vườn.
- Di tích Thành Bãi Hào thuộc khu vực núi Chi Lăng: tu bổ phần thành bị sạt lở bằng phương pháp đất thủ công và trồng cỏ bề mặt; cắm mốc chỉ giới di tích.
2. Tuy nhiên; còn một số nội dung của dự án cần được làm rõ, đề nghi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung và chỉnh sửa:
2.1. Về phương án tu bổ di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện vói đồng bào Tràng Định ngày 21/02/1961:
- Tên của hồ sơ cần điều chình đúng tên di tích là Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào Tràng Định ngày 21/02/1961, không gọi là Khu lưu niệm Chủ tịch hồ Chí Minh tại thị trấn Thất Khê.
- Không đặt tượng mới trong nhà bia.
- Việc bổ sung nội thất trong phòng Bác Hồ đã nghỉ cần đảm bảo đúng nguyên tắc khoa học.
2.2. Về phương án tu bổ di tích Thành Bãi Hào thuộc khu vực núi Chi Lăng:
- Cần sử dụng đúng tên di tích là Thành Bãi Hào thuộc Khu vực núi Chi Lăng trong tên gọi của hồ sơ, không gọi là Thành Bãi Hào thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Chi Lăng.
- Vị trí cắm mốc giới Thành Bãi Hào phải dựa trên biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích.
3. Về nguồn vốn đầu tư: vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo và phục dựng các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện.
Đề nghị  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình Lạng Sơn căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quvết định phê duyệt dự án để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Cục Di sản văn hóa;
- Lưu: VT, KHTÇ QK 8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác