3018/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và lăng Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2425/SVHTT- QLDS ngày 21/7/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và lăng Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ và Biên bản làm việc ngày 15/7/2016). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và lăng Ngô Quyền, cụ thể là: chuyển vị trí nhà trưng bày bổ sung, nhà khách và nhà bảo vệ sang vị trí mới, thuộc khu đất phía sau Hậu cung (quy mô các hạng mục không thay đổi). Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cần chỉ đạo Chủ đầu tư dự án lưu ý:
- Do các hạng mục được chuyển đến vị trí xây dựng mới, có ranh giới và cao độ khác so với vị trí cũ, nên cần điều chỉnh bố cục mặt bằng chi tiết hạng mục nhà trưng bày bổ sung và nhà khách để tạo hướng đón và không gian phù hợp.
- Hồ sơ cần bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng khu vực điều chỉnh xây dựng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và lăng Ngô Quyền theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác