3019/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Ngọc Kiên, thị xã Sơn Tây, TP, Hà Nội.

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1987/VHTT&DL-QLDT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận Đồ án tu bổ đi tích chùa Ngọc Kiên, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo chùa Ngọc Kiên, bao gồm các nội dung, tôn tạo hạng mục Tam bảo; xây dựng mới làm quan, nhà Mẫu, nhà Tổ, lầu Cô, lầu Cậu, hạ tầng kỹ thuật sân vườn, tường rào, cổng phụ; xây mới nhà vệ sinh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Chỉ xây dựng mới lầu Cậu thay cho việc xây dựng mới lầu khánh. Bổ sung cây có bóng mát trong khu vực sân chùa.

- Bổ sung phương án bảo tồn nguyên vẹn lớp sơn cổ của hệ thống tượng tròn và bố  trí nội thất trong tòa tam bảo, đặc biệt cần chú ý việc bảo vệ chuông và khánh đồng có niên đại thế kỷ 17- 18. Tận dụng tối đa chân tảng, ngói lợp còn khả năng sử dụng của tam bảo cũ để tôn tạo xây dựng tam bảo mới.

- Tam quan nên làm theo mẫu Tam quan truyền thống (có thể tham khảo mẫu Tam quan chùa Mía). Thu hẹp 20% quy mô của công phụ (không gọi là tả môn), đồng thời bỏ hai trụ lồng đèn và hai tượng đắp hai bên tường của cổng này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh Dự án sau đó gửi 01 bộ hồ sơ đã dược chỉnh sửa tới Cục Di sản văn hóa để theo dõi trước khi phê duyệt theo thẩm quyền. Đồng thời công bố công khai nội dung dự án tại địa phương nơi có di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế các hạng mục của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác