301/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ di tích chùa Phúc Ân, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Phúc đáp Công văn số 96/UBND-VX1 ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích chùa Phúc Ân thuộc xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích chùa Phúc Ân, gồm: Bái đường và hai nhà hành lang để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
2. Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phải tuân theo quy đinh tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chùa Phúc An cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chùa Phúc Ân./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác