3020/QĐ-BVHTTDL,

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề cương Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-BVHTTDL, ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Trưởng Ban Soạn thảo Đề án xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030",

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030" kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Soạn thảo Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030" căn cứ Đề cương Đề án đã được phê duyệt tổ chức, chỉ đạo dự trù kinh phí xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiến hành triển khai xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ban Soạn thảo Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

-Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, ĐT Ban Soạn thảo Đề án, NVL 80

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác