3022/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 22 tháng 8 năm 2014, tại Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn đã làm việc với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc - Dương Thị Tuyến về công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ; về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tình hình văn hóa, thể thao  du lịch, tập trung cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường du lịch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 05/6/ 2014 của Văn phòng Chính phủ; quản lý, phát triển các khu, điểm du lịch; phòng chống dịch Ebola trong ngành du lịch; tình hình thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phát biểu của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.
2) Là một tỉnh thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng Thủ đô, có nhiều lợi thế phát triển kinh tế, đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, thu hút đầu tư, đồng thời là một tỉnh có bề dày về lịch sử, văn hóa, do đó để triển khai Nghị quyết số 33/NQ-TW, quán triệt quan điểm: văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW, tập trung cho xây dựng con người, phát triển văn hóa Vĩnh Phúc đồng bộ, tương xứng với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó chú trọng đến phát huy các giá trị di sản, phát triển du lịch, đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa đồng bộ, tương xứng với phát triển kinh tế của địa phương, trong tổng thể mối liên hệ Vùng và cả nước.
2) Về một số nội dung đề nghị Tỉnh quan tâm:
2.1) Lĩnh vực văn hóa, gia đình
- Có cơ chế huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa.
- Tăng cường nâng cao nhận thức của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư về công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh sai phạm, tạo dư luận không tốt.
- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động tại Bảo tàng tỉnh.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, vật phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
- Tập trung đầu tư, xây dựng Trung tâm văn hóa Tỉnh, rà soát nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.
- Rà soát việc thực hiện, tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công cụ thể, đảm bảo nguồn lực triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn Tỉnh.
- Tiến hành xây dựng Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất của địa phương phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để bố trí nguồn vốn.
- Thực hiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, thu hút các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao phục vụ công nhân theo quy định.
2.2) Lĩnh vực thể thao
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vị trí và vai trò của công tác TDTT; quan tâm đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014; tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Tích cực quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng, Chính phủ về công tác TDTT: Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Tập trung đầu tư, đào tạo các môn thể thao trọng điểm, các môn thể thao có thế mạnh của địa phương.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo vận động viên thành tích cao.
- Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên thông qua các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu.
2.3) Lĩnh vực du lịch
- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 11/11/2013.
- Triển khai thực hiện Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, có Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNDL ngày 06/6/2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch về chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch.
- Tập trung chỉ đạo việc cải thiện môi trường du lịch theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chất lượng dịch vụ; rà soát, hướng dẫn, tổ chức cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm tại địa phương; tập trung xây dựng và hoàn thành hệ thống nhà vệ sinh công cộng đảm bảo môi trường phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, tập trung các đoàn liên ngành kiểm tra vào các dịp lễ, tết trên địa bàn, đặc biệt việc niêm yết giá; chuẩn bị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch.
- Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng sản phẩm du lịch tâm linh, lễ hội, nghỉ dưỡng.
- Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch chi tiết danh thắng Tây Thiên, Hồ Đại Lải, đặc biệt cần triển khai xây dựng Quy hoạch du lịch Khu du lịch Tam Đảo trở thành Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ủy quyền cho UBND tỉnh lập quy hoạch này. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn địa phương.
- Có cơ chế, chính sách phù hợp, tăng cường nguồn lực phát triển du lịch, trước mắt ưu tiên đầu tư phát triển du lịch nâng cấp khu du lịch Tam Đảo 1 và nghiên cứu lập quy hoạch Tam Đảo 2, xây dựng Trung tâm lễ hội Tây Thiên. 
- Tăng cường đào tạo nhân lực du lịch, chú trọng phát huy nhân lực cộng đồng bản địa trong phát triển du lịch, hạn chế tính mùa vụ trong phục vụ du lịch.
- Tăng cường liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch, đặc biệt là liên kết với Thủ đô Hà Nội.
3) Về kiến nghị, đề xuất của Tỉnh.
3.1) Giao Tổng cục Du lịch tổng hợp đề xuất, kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu về du lịch giai đoạn 2015-2020 báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.
3.2) Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn tỉnh Vĩnh Phúc lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2014 với các di tích: Khu di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu; Khu di tích – danh thắng Tây Thiên và Tháp Bình Sơn; tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ các dự án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương lập quy hoạch khảo cổ học trên địa bàn theo quy định.
3.3) Ủng hộ dự án Trung tâm đào tạo Vận động viên của tỉnh Vĩnh Phúc, giao Tổng cục Thể dục thể thao xem xét đề xuất cụ thể của tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ đầu tư Trung tâm đào tạo Vận động viên Vĩnh Phúc trở thành Trung tâm đào tạo vận động viên trọng điểm khu vực các tỉnh phía Bắc.
3.4) Về hỗ trợ hạ tầng du lịch các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề xuất dự án cụ thể gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để /c);
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- TCDL, TCTDTT, Cục VHCS, Cục DSVH,
Vụ KHTC, Thanh tra Bộ;
- Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác