3023/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ tôn tạo di tích chùa Thiên Phúc, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3883/UBND- KGVX ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thiên Phúc thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thiên Phúc, gồm các hạng mục: Tiền đường, Thượng điện, Nhà tổ để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn ngân sách của Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo các hạng mục nêu trên của di tích chùa Thiên Phúc theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thiên Phúc./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- SVHTTTP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác