3023/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3023/TB-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ

Ngày 09 tháng 8 năm 2013, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ năm. Tham dự cuộc họp về phía nước ngoài: Ông Bryan Fornari - Phó Ban Hợp tác phát triển Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam, về phía Việt Nam có thành viên Ban Chỉ đạo đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Công an, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Giám đốc và các thành viên Ban Quản lý Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Ban Quản lý DAEU); đại diện Cơ quan hợp tác phát triển Luxemburg, Ông Uwe Sturmann - Trưởng nhóm chuyên gia đánh giá giữa kỳ Dự án và các thành viên thuộc nhóm chuyên gia đánh giá giữa kỳ Dự án.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý DAEU báo cáo tình hình triển khai Dự án giai đoạn hoạt động nửa đầu kế hoạch hoạt động số 2 và ý kiến của các thành viên dự họp Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Nhìn chung kết quả thực hiện Dự án và tiến độ giải ngân nguồn vốn kế hoạch hoạt động nửa đầu kế hoạch hoạt động số 2 còn chậm, thấp so với tiến độ, yêu cầu. Ban Quản lý DAEU tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu dự họp hoàn chỉnh báo cáo tình hình triển khai Dự án giai đoạn hoạt động nửa đầu kế hoạch hoạt động số 2, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét trước 30/8/2013.

2) Thống nhất phân cấp Ban Quản lý DAEU mạnh hơn theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Phái đoàn EU về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, đề nghị Ban Quản lý DAEU đề xuất, báo cáo Tổng cục Du lịch, thống nhất với Vụ Kế hoạch, Tài chính xin ý kiến Phái đoàn EU và trình Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án và Đại diện Phái đoàn EU xem xét, phê chuẩn trước 30/8/2013.

3) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, rà soát, xác định rõ phân cấp trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện các gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ của dự án theo quy định.

4) Giao Ban Quản lý DAEU :

- Rà soát 28 hoạt động của Dự án, đề xuất điều chỉnh các hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế, năng lực triển khai, hiệu quả của Dự án, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Đại diện Phái đoàn EU xem xét trước 30/8/2013.

- Đánh giá năng lực, kiện toàn nhân sự đảm bảo năng lực triển khai Dự án.

- Thực hiện đúng kế hoạch đào tạo nhân lực được duyệt, không chia nhỏ số lượng, đối tượng đào tạo.

5) Đề nghị Nhóm chuyên gia đánh giá giữa kỳ Dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá chính thức gửi Ban Chỉ đạo Dự án và Đại diện phái đoàn EU.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ DAEU;

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,

Vụ KHTC, Vụ ĐT;

- BQL DAEU;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác