3025/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm “Iran và lịch sử quan hệ ngoại giao Iran - Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Iran tại Việt Nam tổ chức Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề “ Iran và lịch sử quan hệ ngoại giao Iran và Việt Nam” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Thời gian: Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2015
Điều 2. Về kinh phí:
- Đại sứ quán Iran tại Việt Nam chịu trách nhiệm chuấn bị ảnh, giá trưng bày triển lãm;
- Thư viện Quốc "gia Việt Nam hỗ trợ địa điểm, lễ tân đón tiếp, khánh tiết và tuyên truyền.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LMĐ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác