3026 /BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ và thỏa thuận chủ trương lập DA bảo tồn và phát huy giá trị di tích Lò Cao NX3, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Phúc đáp Công văn số 7219/UBND-VX ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương điều chỉnh diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ và lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến Hải Vân) thuộc xã Hải Vân, huyện Như Thanh, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về việc điều chỉnh diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ: Để đảm bảo phục vụ hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đề nghị Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đối chiếu so sánh phương án điều chỉnh khoanh vùng với khoanh vùng di tích năm 2013 nguyên tắc các yếu tố gốc cấu thành di tích vẫn được gìn giữ, cảnh quan di tích vẫn được đảm bảo đủ tiến hành lập Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó Biên bản và Bản đồ thống nhất với nhau tất cả các thông số (diện tích, tọa độ, hướng, giáp giới,...), có đầy đủ dấu xác nhận của các cơ quan liên quan về khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh- Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nơi có di tích tổ chức họp thống nhất phương án khoanh vùng bảo vệ di tích vói nhân dân địa phương (cuộc họp cần lập biên bản riêng, có chữ ký của những người tham dự). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, thỏa thuận khi nhận được Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích và biên bản cuộc họp nêu trên.
2. Về lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, thì di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến Hải Vân) không lập quy hoạch tổng thể mà lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị, trong nội dung dự án có phương án quy hoạch tổng mặt bằng. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trên đâv là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về viêc thỏa thuận chủ trương điều chỉnh diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ và lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lò cao NX3 (Lò cao kháng chiến Hải Vân)./.
 
Noi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác