3027 /BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích đền Tổng Trân và di tích đền Phượng Hoàng, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 
Phúc đáp Công văn số 1407/UBND-VX ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án và hồ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích đền Tống Trân tại thôn An cầu, xã Tống Trân và di tích đền Phượng Hoàng (Cúc Hoa) tại thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến thuộc huyện Phù Cừ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất vói đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Tống Trân và di tích đền Phượng Hoàng (Cúc Hoa) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Việc lập hồ sơ phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẳm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hưng Yên tu bổ, tôn tạo một số di tích, như: đền Đa Hòa, đình Triệu Đà và hỗ trợ kinh phí cho chống xuống cấp một số di tích khác trên địa bàn tỉnh... Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn họp pháp khác để thực hiện.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóá, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Tống Trân và di tích đền Phượng Hoàng (Cúc Hoa)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác