3028/ QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động Phòng, chống ma tuý khu vực Đông Bắc Bộ mở rộng năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4201/QĐ-BVHTTVDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2015;
Căn cứ Công văn số 1926/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 22 tháng 6 năm 2015 về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy khu vực Đông Bắc Bộ năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động phòng, chống ma túy khu vực Đông Bắc Bộ mở rộng năm 2015
- Thời gian: Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015
- Địa điểm: Tỉnh Hà Giang.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy năm 2015 cấp qua Cục Văn hóa cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- N Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND các tỉnh, thành phi hợp tổ chức;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phối hợp thực hiện;
- Lưu: VT, VHCS, LH.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác