3028/BVHTTDL-TĐKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3028/BVHTTDL-TĐKT ngày 20 tháng 8 năm 2013 Về việc thời gian tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng

Về ý kiến của Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải phóng tại Công văn số 172/PGP ngày 08 tháng 8 năm 2013 đề nghị cho phép lùi ngày tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Xưởng phim Giải phóng (tiền thân của Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải phóng lùi thời gian tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với kỷ niệm 51 năm thành lập đơn vị vào ngày 22 tháng 11 năm 2013.

2. Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 51 năm thành lập đơn vị và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thực hiện theo cac quy định của Nhà nước về thực hiện và hướng dẫn đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

3. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng xây dựng kế hoạch cụ thể, dự kiến thành phần đại biểu, khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, TĐ-KT, NTN.05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác