3028/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc gửi phim tham dự Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 12 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh gửi phim "Trăng nơi đáy giếng" và "Bài ca trên đỉnh Tà Lùng" tham dự Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 12 tại Bình Nhưỡng,  Triều Tiên từ ngày 17/9 đến ngày 24/9/2010.

Điều 2. Kinh phí: Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm chi phí các khoản như sau:

+ Bản phim 35mm có phụ đề tiếng Anh để tham dự Liên hoan phim

+ Cước gửi bản phim đi Liên hoan phim và về Việt Nam

+ Cước gửi đĩa tài liệu giới thiệu phim đi Bình Nhưỡng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (1), VTAN.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác