3029/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc bảo vệ và xử lý xác tàu chiến trên sông Lô, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 130/BC-VHTTDL ngày 16/7/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang báo cáo về việc bảo vệ và xử lý đối với con tàu chìm tại xã Phúc Ninh và xã Thắng Quân, huyện yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thì con tàu chìm nói trên là xác tàu chiến của Pháp bị quân dân ta bắn chìm trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 nằm trong khu vực bảo vệ của di tích Chiến thắng Khe Lau  đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia tại Quyết định số 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/1/2001, đã trở thành hiện vật khảo cổ có giá tri lịch sử, văn hóa, khoa học trọng việc nghiên cứu về lịch sử đấu tranh của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp, vì vậy khu vực di tích này phải được bảo vệ theo qui định của pháp luật về di sản văn hóa.

Khoản 1, Điều 38 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa quy định: "Việc thăm dò, khai quật khảo cổ chỉ được tiến hành sau khi có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch". Vì vậy, trước khi tiến hành thăm dò, khai quật, các bên tham gia cần xây dựng phương án thăm dò, khai quật trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận. Mọi hiện vật thu được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ phải được tạm nhập vào bảo tàng cấp tỉnh nơi phát hiện.

Trong thời điểm hiện tại, nếu chưa tiến hành khai quật được, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường bảo vệ di tích và hiện vật tàu chìm, nghiêm cấm các hành vi tìm kiếm, trục vớt làm sai lệch hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hóa dưới nước quy định tại khoản 2, Điều 9 nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 08/7/2005 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước, các hành vi quy định tại khoản 1,2 và 3 Điều 13 Luật Di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Sở VHTTDL Tuyên Quang;

-Lưu: VT, DSVH, NVC.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác