3029/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản tu bổ, di tích đình Đông Đạo, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Phúc đáp Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Đông Đạo thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất vói đề nghị của Ủy han nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc lập dự án bảo quản, tu bổ đi tích đình Đông Đạo để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về kinh phí: Thông qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Vĩnh Phúc tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình, đền, chùa Hương Canh và một số di tích khác trên địa bàn tỉnh.. Do đó, để thực hiện dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Đông Đạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. Nội dung dự án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Đông Đạo./.
 
Nơi nhận:
- Như tên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác