3029/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc đầu tư cho các loại hình nghệ thuật truyền thống trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;

Căn cứ Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ "Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010" ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc đầu tư cho các loại hình nghệ thuật truyền thống trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá.

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm phối hợp bởi các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo đề án, xin ý kiến góp ý và hoàn thiện đề án báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2010.

Kinh phí xây dựng đề án chi trong ngăn sách sự nghiệp năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, XT, 07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác