3029/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Đàn, Hát Dân ca Khu vực Bắc Trung Bộ và Châu thổ Sông Hồng Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;
Căn cứ Công văn số 8467-CV/VPTW ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 25G năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Đàn, Hát Dân ca khu vực Bắc Trung Bộ và Châu thổ Sông Hồng
- Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2015
- Địa điểm: Tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2015 và các đơn vị phối hợp tổ chức.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,
Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-NhưĐiều 3:                                       
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND các tỉnh, thành phối hợp tổ chức;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phối hợp thực hiện;
- Lưu: VT, VHCS, LH.25 .
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác