3030/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Phúc đáp công văn số 7218/UBND-VX ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét bố trí cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc lập quy hoạch cũng như các dự án thành phần sau khi quy hoạch được phê duyệt.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL tỉnh Thanh Hóa
- Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác