3031/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3031/BVHTTDL-DSVH ngày 20 tháng 8 năm 2013 Về việc thẩm định dự án tu bổ di tích đình Dược Hạ, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2251/BVHTTDL-QLDS ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Dược Hạ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Dược Hạ, bao gồm các hạng mục: Phương án mặt bằng tu bổ tổng thể; tu bổ đình chính đình Dược Hạ; xây dựng mới nghi môn, nhà phụ trợ, nhà bao che, chống mối, cấp nước, điện, nạo vét và kè ao đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

- Do chưa đủ cơ sở khoa học, đồng thời diện tích sân phía trước đình quá hẹp, vì vậy đề nghị không xây dựng mới hạng mục Tả vu, Hữu vu.

- Sử dụng biện pháp thay cốt, ốp mang để bảo tồn trang trí chạm khắc trên kẻ truyền bộ vì trục 4 và bộ vì trục 8 của đình chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác