3031/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 cửa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Điện ảnh;

Căn cứ công văn số 2548/QĐ-BVHTTDL-VP ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển;

Xét đề nghị của Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Tuần phim kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2011 trên phạm vi cả nước.

Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim:

- Phim truyện " Đảo chìm" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

- Phim tài liệu “Sóng nhà giàn", "Đường mòn trên biển Đông" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, đảo Lý Sơn", lớp học trên biển" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm in một số phim truyện, phim tài liệu sản xuất trong thời gian gần đây, băng hình miền núi số 12/2011 chuyên đề "Biển và hải đảo Việc Nam" để gửi tới các Công ty, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố. Chỉ đạo Công ty FAFIM Việt Nam tiếp tục phát hành trong Tuần phim những bộ phim có nội dung phù hợp với chủ đề trên, lên chương trình để địa phương có kế hoạch khai mạc Tuần phim trọng thể.

Cục Điện ảnh tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sỹ bao gồm các tác giả, diễn viên tham gia làm các phim chiếu trong Tuần phim để giao lưu với khán giả, cán bộ chiến sỹ quân đội tại Hải Phòng vào ngày 23/10 đến ngày 24/10/2011.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty FAFIM Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Công ty, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh) thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị có phim chiếu trong Tuần phim và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2),H.150.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác