3032/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện bộ phim "Em hiền như ma sơ'' tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Gỗ Sài Lý phối hợp với Đạo diễn Nguyễn Minh Trí, Việt kiều tại Mỹ, thực hiện bộ phim em hiền như ma sơ" tại Việt Nam theo dựng kịch bản đã được Cục Điện ảnh xét duyệt và những lưu ý trong giám định kịch bản số 414/ĐA-NT ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Cục Điện ảnh.

- Thời gian quay tại Việt Nam: tháng 9 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011

- Kinh phí: Mọi chi phí do đoàn làm phim chịu toàn bộ

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của bộ phim chỉ được xuất khỏi Việl Nam sau khi được cơ quan chức năng xem xét và cho phép.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh. Giám đốc Công ty cổ phần Gỗ Sài Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Cục A25, A18 Bộ Công an;

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác