3033 /TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Ngày 15 tháng 8 năm 2012, tại trụ sở Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Tuyên Quang có Bí thư Tỉnh uỷ-Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sáng Vang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hoan; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Bích Việt; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban, Sở, Ngành và lãnh đạo các huyện, thành phố của Tỉnh. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Tỉnh về công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao và ghi nhận những kết quả phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá, lễ hội và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo:

2.1. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 05 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

2.2. Tuyên truyền sâu rộng, đưa các văn bản pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vào cuộc sống.

2.3. Tăng cường quản lý nhà nước về di sản văn hoá, lễ hội và đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch. Chú trọng công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá phi vật thể; có cơ chế khuyến khích, động viên các nghệ nhân trong việc bảo tồn, truyền dạy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

2.4. Tập trung đầu tư phát triển du lịch tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, làng nghề gắn với phát triển du lịch; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng, các cơ sở dịch vụ, tạo chuyển biến về chất lượng dịch vụ du lịch; đề xuất cơ chế thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế về truyền thống văn hóa, lịch sử, du lịch Tuyên Quang. Quan tâm đầu tư xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp các công trình vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch.

2.5. Gắn kết du lịch với đầu tư cơ sở hạ tầng, phát huy các giá trị văn hoá, chăm lo đời sống cho đồng bào địa phương. Chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tạo các sản phẩm mang đặc trưng vùng miền; mở rộng liên kết các điểm du lịch với các tỉnh lân cận và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch.

3. Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh:

3.1. Về việc xây dựng Nhà tưởng niệm tại khu vực Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang: Bộ thống nhất cùng Tỉnh có văn bản báo cáo Ban Bí thư.

3.2. Về việc lập dự án đầu tư xây dựng khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và khu du lịch quốc gia Tân Trào:

- Đồng ý tiếp tục bố trí vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá để đầu tư tôn tạo khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

- Đồng ý Tỉnh lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Giao Cục Di sản văn hoá hướng dẫn Tỉnh xây dựng quy hoạch đúng quy định hiện hành.

- Đồng ý Tỉnh lập dự án tổng thể đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia Tân Trào nhằm phát huy giá trị, tiềm năng khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và vùng phụ cận. Giao Tổng cục Du lịch hướng dẫn Tỉnh xây dựng Dự án.

3.3. Giao Cục Di sản văn hoá:

- Phối hợp với Sở VHTTDL Tuyên Quang khảo sát cụ thể để lập Dự án đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại thôn Làng Ngòi và thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.

- Xem xét, hồ sơ trình Bộ trưởng quyết định công nhận lễ hội Lồng Tông, nghi lễ Then của dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

3.4. Giao Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tiếp tục hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu khoa học về tộc người Thủy và các di sản văn hóa phi vật thể khác.

3.5. Giao Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) hướng dẫn Tuyên Quang và các tỉnh trong việc lập hồ sơ quốc gia di sản văn hóa phi vật thể hát Then của dân tộc Tày và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận hát Then của dân tộc Tày là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

3.6. Đồng ý đưa Khu Liên hợp thể thao của tỉnh Tuyên Quang với quy mô 50ha vào Đề án "Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2030". Giao Tổng cục Thể dục thể thao làm việc cụ thể với Tỉnh và xem xét, tư vấn cho Tỉnh về việc đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao của khu vực miền núi phía Bắc tại Tuyên Quang.

3.7. Về xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao:

- Tỉnh cần làm việc với các Bộ, Ngành chức năng liên quan để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ từ nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ hướng dẫn, phối hợp thực hiện các dự án đầu tư thiết bị văn hoá các thôn, bản và hỗ trợ bảo tồn làng văn hóa dân tộc tiêu biểu truyền thống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá.

3.8. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch để Tỉnh đầu tư xây dựng tuyến giao thông nối Bản Dạ Sơn Phú, Tuyên Quang với Xuân Lạc, Chợ Đồn, Bắc Kạn, nối tour du lịch sinh thái Na Hang - Ba Bể.

3.9. Giao Tổng cục Du lịch giúp Tỉnh trong việc lập quy hoạch, quảng bá tiềm năng, liên kết, tạo các tour, tuyến du lịch với các tỉnh trong và ngoài nước. Hướng dẫn, hỗ trợ Tuyên Quang khảo sát chất lượng dịch vụ, quản lý tốt các cơ sở lưu trú; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; tổ chức hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư phát triển du lịch.

3.10. Giao Vụ Văn hoá dân tộc, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hoá cơ sở, các đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII tại Tuyên Quang năm 2012.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tuyên Quang;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị liên quan;

- Sở VHTTDL Tuyên Quang;

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHH. 30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác