3033/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thống nhất quản lý di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2439/SVHTT- QLDT ngày 21/7/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về việc quản lý di tích Công trình tưởng niệm vua Lê Thái Tổ tại số 16 phố Lê Thái Tổ. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 09/12/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2383/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là di tích quốc gia đặc biệt. Khu tưởng niệm vua Lê tại 16 phố Lê Thái Tổ là di tích thành phần thuộc chỉnh thể di tích Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (được xác định trong hồ sơ khoa học xếp hạng di tích).
Liên quan đến việc này, ngày 07/01/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 31/BVHTTDL-DSVH đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thống nhất việc giao quản lý toàn diện di tích Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn về một đầu mối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) để việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích được thuận lợi, chặt chẽ, tránh chồng chéo.
Nhân đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép cơ quan chức năng lập dự án tu bổ đình Nam Hương để tạo thành một chỉnh thể thống nhất, hài hòa với các điểm di tích trong khu vực.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên
- UBND thành phố Hà Nội;
-Lưu: VT, DSVH,NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác