3035/BVHTTDL-KHCNMT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ môi trường năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4213/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ dự án phát triển sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020";

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch theo Công văn số 203/VDL-TCHC ngày 15 tháng 8 năm 2011 về việc nghiệm thu nhiệm vụ môi trường năm 2010.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ: "Dự án phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả của nhiệm vụ/ dự án theo yêu cầu nội dung đã được phê duyệt. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT (3), KQ.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác