3035/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3035/BVHTTDL-KHTC ngày 20 tháng 8 năm 2013 Về việc thoả thuận Dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công số 34/TTr-BQLDA ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đề nghị thoả thuận Dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá, tại Công văn số 507/DSVH-DT ngày 23 tháng 7 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về cơ bản với nội dung Dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành, tỉnh Ninh Bình do Công ty TNHH Kiến trúc Hoàng Đạo lập bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (đền chính, Nghi môn ngoài, Nghi môn nội, Hậu cung nhà Khải Thánh, nhà trưng bày, nhà bia, cổng); tu bổ Đền thờ vua Lê Đại Hành (đền chính, Nghi môn ngoài, Nghi môn nội, Tả vu, Hữu vu, nhà Từ Vũ, Nhà Ban Quản lý, nhà bia); tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật di tích. Phương án đề xuất tu bổ, tôn tạo các hạng mục trong dự án đã đáp ứng các quy định của quy chế tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được làm rõ trong nội dung dự án, đề nghị Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung. Cụ thể:

- Phần lớn hệ kết cấu của các hạng mục di tích gốc còn tốt, do đó chỉ tiến hành gia cố, tu bổ các cấu kiện đơn lẻ, vì vậy cần có giải pháp thiết kế hạ giải từng phần (không hạ giải toàn bộ hạng mục) để bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc các hạng mục.

- Cần bổ sung phương án bảo quản hệ thống bia đá, sập đá và các hiện vật khác nhau có tại di tích, trong đó cần quan tâm đến việc bảo quản bia và tu bổ nhà bia tại Đền thờ vua Lê Đại Hành.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại, đề nghị Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo Quyết định dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC, QK.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác