303/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục Nhà Đông - Nhà Tây di tích chùa Hải Tạng, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 
Phúc đáp Công văn số 109/UBND-VX ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ hạng mục Nhà Đông - Nhà Tây di tích chùa Hải Tạng thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ hạng mục Nhà Đông - Nhà Tây di tích chùa Hải Tạng để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nội dung hồ sơ tu bổ cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ hạng mục Nhà Đông - Nhà Tây di tích chùa Hải Tạng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác