303/TB-VP

TLBT, Phó CVP Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn về việc tổ chức Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2012

Thời gian qua, một số phương tiện thông tin đại chúng nêu việc diễn cảnh phòng the trên sân khấu tại Liên hoan Kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2012 (Liên hoan) và việc chấm giải qua các kỳ liên hoan, hội diễn. Sau khi lắng nghe ý kiến từ nhiều phía và trực tiếp nắm tình hình thực tế, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn chỉ đạo như sau:

1) Ban Tổ chức rút kinh nghiệm, tăng cường kiểm duyệt tác phẩm trước khi công diễn đảm bảo thuần phong mỹ tục dân tộc.

2) Trưởng Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức điều hành toàn diện liên hoan theo Quy chế tổ chức, Quy chế Chấm thi - Khen thưởng được duyệt đảm bảo đúng, đầy đủ, công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan tại Thông báo số 2358/TB-BVHTTDL ngày 13/7/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3) Hội đồng Giám khảo Liên hoan thực hiện đúng vai trò chức trách, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2588/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng giám khảo Liên hoan và kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan tại Thông báo số 2358/TB-BVHTTDL ngày 13/7/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị, cá nhân biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Cục NTBD;

- Vụ TĐKT, Thanh tra Bộ;

- BTC Liên hoan;

- CT Hội đồng Giám khảo LH;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác