3040/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg  ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt sâu sắc trong nội bộ Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tinh thần nội dung Chỉ thị  số 1408/CT-TTg  ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đó cùng các ngành, các cấp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Góp phần làm giảm đáng kể tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em bị lạm dụng sức lao động, bị mua bán, trẻ em bị bạo lực, bị tai nạn thương tích, nhiễm HIV, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

- Các đơn vị  thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường trách nhiệm, chủ động tham mưu phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị nói trên.

II. NỘI DUNG

Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 1408/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa: dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em cho các thành viên trong gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công thực hiện nhiệm vụ:

1.1. Thanh tra Bộ: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên của Bộ.

1.2. Cục Văn hóa cơ sở: Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống trung tâm văn hóa thể thao các địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, phù hợp cho trẻ em. Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc quy hoạch và tổ chức các hoạt động của hệ thống nhà văn hóa thiếu nhi.

1.3. Cục Nghệ thuật biểu diễn: Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật, các nhà hát xây dựng các chương trình, vở diễn với chủ đề, đề tài phục vụ trẻ em.

1.4. Cục Điện ảnh: Chỉ đạo sản xuất các bộ phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình, chú trọng lồng tiếng các dân tộc để phục vụ trẻ em vùng dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

1.5. Cục Di sản văn hóa: Chỉ đạo hệ thống Bảo tàng, các Ban Quản lý di tích và danh thắng mở cửa đón thanh, thiếu nhi đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử truyền thống của dân tộc.

1.6. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm: Tổ chức các cuộc triền lãm và tổ chức thi vẽ tranh, chụp ảnh dành cho các tác giả là thanh, thiếu nhi  với đề tài trẻ em.

1.7. Vụ Thư Viện: Chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng tăng cường phục vụ cho đối tượng thiếu nhi, xây dựng phòng đọc thiếu nhi.

1.8. Tổng cục Thể dục Thể thao: Xây dựng chương trình phổ cập bơi lội, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tổ chức các lớp tập huấn nhằm tuyển chọn sự phát triển năng khiếu thể thao trong thiếu nhi và tổ chức các giải thể thao riêng dành cho thiếu niên, nhi đồng trên toàn quốc.

1.9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Xác định đây là kế hoạch được lồng ghép vào nhiệm vụ của ngành tại địa phương để thực hiện và thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ gia đình).

1.10 Vụ Kế hoạch Tài chính: Hằng năm căn cứ vào tình hình thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với Vụ gia đình đề xuất việc cấp kinh phí thực hiện cho các hoạt động chung của đơn vị được giao nhiệm vụ.

1.11. Văn phòng Bộ: Phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Vụ Gia đình tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Bộ.

1.12. Vụ Gia đình: Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009  của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em cho các thành viên trong gia đình.

- Chủ động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ triển khai và thường xuyên theo dõi tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện.

Vụ gia đình là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch theo dõi việc triển khai Kế hoạch này.

2. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị được giao nhiệm vụ, có  trách nhiệm phối hợp với Vụ gia đình triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch qua (Vụ gia đình) chậm nhất vào cuối tháng 11 hàng năm để tổng hợp trình Bộ trưởng ký ban hành gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong việc phối hợp thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Kính phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho các đơn vị hàng năm các đơn vị chủ động chủ bố trí trong kế hoạch kinh phí của đơn vị để thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua (Vụ Gia đình) để tổng hợp, báo cáo trình Bộ trưởng xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Bộ LĐ -TB & XH (để phối hợp;

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ (để thực hiện);

-Lưu: VT, GĐ, ĐA (80).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác