3041/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ tôn tạo di tích Khu mộ cổ Đống Thếch, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 606/UBND-KGVX ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ học Khu mộ cố Đống Thếch, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (không có hồ sơ kèm theo). Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích Khu mộ cổ Đống Thếch để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Do không nhận được hồ sơ gửi kèm Công văn số 606/UBND-KGVX nêu trên, nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy mô tu bổ dự kiến và nghiên cứu quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ để xác định cấp độ hồ sơ (là dự án hay báo cáo kinh tế kỹ thuật), sau đó lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, lập và hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích Khu mộ cổ Đống Thếch để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có cơ sở chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác