3042/BVHTTDL-DSVH

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Lác, thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
              Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 61/CV-NĐ&ĐS ngày 26/8/2014 của Báo Nhân đạo và Đời sống kèm theo ý kiến của Đồng chí đề nghị đồng ý với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho phép được lập dự án và quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện dự án tu bố di tích Miếu Lác thuộc xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo. về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch xin được báo cáo như sau:
1. Về chủ trương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2223/BVHTTDL-DSVH ngày 08/7/2014: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Lác đế bảo tồn và phát huy giá trị; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 5337/UBND-VH ngày 22/7/2014: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng chủ trì, cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo triển khai thực hiện theo quy định của Luật di sản văn hóa; Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009.
Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch chưa nhận được hồ sơ dự án theo quy định nên đã đề nghị Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Hải Phòng chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo khẩn trương cho triển khai lập dự án tu bổ di tích Miếu Lác trình các cơ quan chức năng xem xét, thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Về kinh phí: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã xác định nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Trong trường hợp cần thiết đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và kính chúc Đồng chí sức khỏe, luôn thường xuyên quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị đi sản văn hóa của dân tộc./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND TP Hải Phòng;
- Báo Nhân đạo và Đi sống;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác