3042/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tây An, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1460/TTr- SVHTTDL ngày 07/7/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đề nghị thẩm định hồ sơ tu bổ di tích chùa Tây An, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tây An, bao gồm các nội dung: sơn lại Chánh điện, nhà thờ Tổ, chùa 3 vị Phật, miếu Ngũ hành; thay ngói chùa 3 vị Phật; lát lại sân phía trước Chánh điện và khoảng giữa Chánh điện với chùa 3 vị Phật; cải tạo bậc thang, đường lên chùa và hệ thống cấp điện, thoát nước.
Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cần khảo sát, lựa chọn, thử nghiệm màu sơn phù hợp với hiện trạng di tích và thói quen thị giác của nhân dân, xin ý kiến của nhân dân để tạo sự đồng thuận trước khi thi công.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.I.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác