3042/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn góp ý bổ sung, làm rõ một số nội dung về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế.

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6415/BKHĐT-LĐVX  ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô  Huế. Sau khi nghiên cứu dự thảo gửi kèm, các văn bản pháp lý có liên quan, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế do Bộ Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị.

2. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và phù hợp khi áp dụng các cơ chế chính sách này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình bổ sung chỉnh sửa một số nội dung sau:

Thực hiện Quyết định số 105/TTg ngày 12 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị đi tích Cố đô Huế giai đoạn 1996-2010 và Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị đi tích Cố đô Huế giai đoạn 2010-2020. Trong quá trình bố trí kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn ưu tiên cân đối vốn cho di tích Cố đô Huế. Tuy nhiên do Tổng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa rất thấp đồng thời phải hỗ trợ cân đối cho số lượng lớn di tích cấp quốc gia (di tích lịch sử di tích cách mạng, các di tích khảo cổ…) trên phạm vi toàn quốc và các dự án khác thuộc chương trình mục tiêu nên mức tăng chỉ tăng phù hợp với mức tăng chung hàng năm cho cả chương trình (trong giai đoạn 1996-2012 cân đối được 366 tỷ đồng, trung bình chỉ đạt 21,5 tỷ đồng/năm, giai đoạn 2006-2010 bố trí trung bình 24 tỷ đồng/năm cho tu bổ di tích Cố Đô Huế). Hơn nữa, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng mức đầu tư dự kiến là 7.339 triệu đồng trong đó hỗ trợ từ ngân sách Trung ương dành cho dự án tu bổ di tích là 2.012 triệu đồng. Năm 2011 và năm 2012 đã bố trí hỗ trợ 25 tỷ đồng/năm.

Do vậy, tại khoản 2 điều 1 của dự thảo Quyết định, không thể ghi cụ thể mức hỗ trợ bình quân 50 tỷ đồng/năm. Nên sửa lại “Ngân sách Trung ương bố trí thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn đến năm 2020 theo nguyên tắc năm sau cao hơn năm trước 12%/ năm”.

 Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế;

- Lưu: VT, KHTC, PT (10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác