3042/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đảm nhiệm Chương trình nghệ thuật (phương án dự phòng) trong Mít tinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, sáng 10 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ yêu cầu công tác;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn đảm nhiệm Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Mit tinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Hội, sáng ngày 10 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (phương án dự phòng). Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm:

- Xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật với thời lượng 45 phút, tổ chức luyện tập, sơ duyệt.

- Tổ chức tổng duyệt và thực hiện chương trình nghệ thuật trong trường hợp xảy ra phương án dự phòng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí tổ chức Mit tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội cấp qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);                 

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD (10)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác