3043/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (1946-1947), tỉnh Hòa Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 744/UBND- KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án đầu tư công trình tưởng niệm danh nhân tại di tích lịch sử Địa điểm Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (1946-1947), xã cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (kèm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (1946-1947) bằng ngân sách của địa phương để bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (1946-1947) theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Đối với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích:
- Nghiên cứu, đề xuất khả năng phục hồi kiến trúc cùng nội thất ngôi nhà của gia đình Ông Đỗ Đình Thiện.
- Tính toán quy mô xây dựng khu tưởng niệm phù hợp với khuôn viên và các công trình di tích hiện có để tưởng niệm những người đã có công, gắn bó với Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam ở đồn điền Chi Nê.
- Bổ sung kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm hiện vật và nâng cấp trưng bày tại
di tích.
- Nghiên cứu tôn tạo không gian cảnh quan lịch sử đồn điền - chiến khu cách mạng giai đoạn 1946-1947.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác