3043/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc chuẩn bị không gian quảng bá Việt Nam trong khuôn khổ "Tuần Việt Nam tại Vê-nê-xuê-la và Braxin"

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUẨN BỊ KHÔNG GIAN QUẢNG BÁ VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ "TUẦN VIỆT NAM TẠI VÊ-NÊ-XUÊ-LA VÀ BRAXIN"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 1 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Cục Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng  3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế,

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt các đoàn ra nước ngoài bằng nguồn ngân sách ngoại tệ 2009 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì việc chuẩn bị không gian quảng bá Việt Nam tại Vê-nê-xuê-la và Bra-xin trong khuôn khổ tổ chức "Tuần Việt Nam tại Vê-nê-xuê-la và Bra-xin" trong thời gian từ ngày 11 đến 23 tháng 10 năm 2009.

Điều 2. Cục Hợp tác quốc tế bàn giao toàn bộ ảnh triển lãm, các ấn phẩm quảng bá, hiện vật trưng bày triển lãm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xuê- la và Bra-xin để phục vụ các hoạt động quảng bá tiếp theo tại hai nước.

Điều 3. Về kinh phí:

Kinh phí thiết kế khu trưng bày, in phóng ảnh, phướn, bản quyền ảnh, biên tập tiêu đề tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, in giấy mời trong khuôn khổ Tuần Việt Nam, hiện vật  trưng bày (trang phục, nhạc cụ dân tộc, bục bệ triển lãm…), cước vận chuyển do Cục Hợp tác quốc tế chi bằng nguồn ngân sách xúc tiến quảng bá văn hoá, thể thao và du lịch năm 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục

trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Lưu: VT, HTQT, PTT.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác