3043/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa lần thứ IX khu vực Nam Bộ năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy định số 3235/VHTT-BĐBP ngày 14 tháng 8 năm 1999 Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Bộ Bộ đội Biên phòng quy định về chế độ và nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
Theo Kế hoạch số 2791/KH-BCĐ ngày 6 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp về việc tố chức Liên hoan đội tuyên truyền văn hóa lần thứ IX khu vực Nam Bộ năm 2014;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc; Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa lần thứ IX khu vực Nam Bộ năm 2014. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh phía Nam phối họp với lực lượng Biên phòng tại địa phương tham gia liên hoan.
Điều 2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo và tổ chức thành công Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa lần thứ IX khu vực Nam Bộ năm 2014.
Điều 3. Kinh phí Liên hoan trích trong kinh phí Chương trình phối hợp năm 2014 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đảm nhận.
Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh tham gia liên hoan và Thủ trưởng các đơn vị cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn (chỉ đạo);
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Lưu: VT, VHDT, L40.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác