3044/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo đền Mẫu thuộc danh lam thắng cảnh Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, tỉnh Hòa Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 743/UBND- KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đền Mẫu thuộc danh lam thắng cảnh Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (kèm hồ sơ bản vẽ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo đền Mẫu thuộc danh lam thắng cảnh Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên bằng ngân sách của địa phương để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình xin ý kiến của các nhà khoa học về phương án xây dựng đền và giải pháp bài trí nội thất phù hợp với giá trị lịch sử - văn hoá của di tích.
2. Danh lam thắng cảnh Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên bao gồm hơn 20 điểm di tích chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử - văn hoá, khảo cố, thắng cảnh... Để bảo tồn và phát huy lâu dài giá trị của quần thể di tích, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy có kế hoạch lập dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể các điểm di tích 'thuộc quần thể hang động khu vực Chùa Tiên trong thời gian sớm nhất.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác