3044/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc chuẩn bị Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Vê-nê-xuê-la và Bra-xin

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT TRONG KHUÔN KHỔ TUẦN VIỆT NAM TẠI VÊ-NÊ-XUÊ-LA VÀ BRA-XIN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chủ trì việc chuẩn bị cho Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Vê-nê-xuê-la và Bra-xin trong khuôn khổ "Tuần Việt Nam" tổ chức tại hai nước từ ngày 11 đến 23 tháng 10 năm 2009.

Điều 2. Về kinh phí:

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chịu toàn bộ kinh phí cho công tác chuẩn bị trong nước (chương trình biểu diễn nghệ thuật, phục trang, đạo cụ, hộ chiếu, tiêm chủng, ...) (trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam năm 2009).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

- Lưu: VT, HTQT, PTT.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác