3044/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Cục Di sản văn hóa tổ chức Tập huấn công tác nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu hóa hiện vật bảo tàng lại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Cục Di sản văn hóa tổ chức Tập huấn về công tác nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu hóa hiện vật bảo tàng cho các bảo tàng thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm tổ chức Tập huấn theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí tổ chức tập huấn lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (3), ĐP.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác