3045/KH-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG KT, VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN, PHÓ VỤ TRƯỞNG- Nguyễn Hữu Giới Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2001-2010) xây dựng, phát triển thư viện, tủ sách nâng cao văn hóa đọc cho đồng bào và chiến sĩ khu vực biên giới.

- Căn cứ Báo cáo số 100/BC-BCĐPH ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp Bộ VHTTDL & BTLBĐBP tổng kết 15 năm (1993- 2008) và triển khai kế hoạch công tác, chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2010-2020;

- Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành kế hoạch công tác năm 2010;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách nâng cao văn hóa đọc cho đồng bào và chiến sĩ khu vực biên giới.

1. Mục đích Hội nghị.

- Đánh giá thực trạng, hoạt động của hệ thống thư viện, tủ sách khu vực biên giới 10 năm qua (2001-2010); Động viên những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt có nhiều đóng góp cho việc xây dựng, phát triển tủ sách vùng biên giới ở nước ta, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho đồng bào, chiến sĩ; Trao đổi - thảo luận những vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

-Đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo (2011 -2020).

2./ Cấp độ, quy mô Hội nghị: Toàn quốc

3./ Tổ chức, chỉ đạo Hội nghị:

+ Chỉ đạo: Lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

+ Phối hợp Chủ trì: Vụ Thư viện - Vụ Văn hóa dân tộc - Cục Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP.

4./ Đại biểu, khách mời Hội nghị: Dự kiến khoảng 130-150 người, gồm đại biểu các tỉnh, thành có đường biên giới trên bộ và trên biển: khoảng 43 tỉnh. Trong đó: Đại biểu bộ đội biên phòng, mỗi tỉnh, thành 02 đại biểu; đại biểu ngành thư viện, mỗi tỉnh, thành 02 đại biểu. Ngoài ra còn đại biểu khối TW (các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà tài trợ), các đại biểu của tỉnh Tây Ninh ....

5./ Thời gian tổ chức Hội nghị: 02 ngày: 01 ngày họp và 01 ngày tham quan khảo sát cơ sở (Khoảng tuần từ 05 đến 11/11/2010)

6.1 Địa điểm tổ chức Hội nghị: Dự kiến tại tỉnh Tây Ninh.

7.1 Kinh phí Hội nghị: Kinh phí hoạt động sự nghiệp của Bộ VHTTDL năm 2010.

8.1. Dự kiến một số công tác chuẩn bị cho Hội nghị.

8.1. Phần chuẩn bị nội dung:

A. Chuẩn bị Báo cáo tổng kết:

-  Xây dựng Đề cương tổng thể và Đề cương chi tiết cho Báo cáo Tổng kết. (tham khảo số liệu điều tra 10 năm hoạt động của thư viện, tủ sách đồn biên phòng, số liệu điều tra hoạt động phục vụ văn hóa đọc cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, hải đảo ở Việt Nam).

B) Thực hiện điều tra và tổng hợp số liệu:

- Xây dựng Biểu mẫu điều tra số liệu 10 năm hoạt động của thư viện, tủ sách đồn biên phòng và phục vụ văn hóa đọc cho đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi. Gửi đi các địa phương cả nước (43 tỉnh, thành phố có đường biên giới).

C) Đặt bài tham luận tại Hội nghị. Có 2 loại bài tham luận:

- Tham luận về những vấn đề chung, có tính chất tổng hợp.

- Tham luận về một nhóm vấn đề cụ thể nào đó.

- Dự kiến sẽ đặt từ 24-25 tham luận (tỷ lệ: 45 % tham luận của khối biên phòng, 55% tham luận của khối thư viện). Trong đó lưu ý thành phần & cơ cấu tham luận (đại diện vùng, miền) của Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở.

D) Công tác khảo sát một số địa phương phục vụ cho Hội nghị: Chọn một số địa phương tiêu biểu đi khảo sát (3 miền Bắc-Trung-Nam). Lưu ý đặc thù: đồng bằng, duyên hải, miền núi. Đi tỉnh và huyện, cơ sở để nắm bắt thực trạng. Phương thức đi: từng đoàn riêng gồm cả 3 cơ quan phối hợp, có thề kết hợp với các chuyến công tác khác (nhất là ở các tỉnh phía Nam).

- Nội dung cần nắm bắt khi đi thực tế khảo sát: tình hình đầu tư cơ sở vật chất (kể cả nguồn đầu tư từ Chương trình Quốc gia, hay xã hội hóa) và hoạt động nghiệp vụ thư viện của các tủ sách đồn biên phòng 10 năm qua (bao gồm luân chuyển sách báo, tập huấn nghiệp vụ). Lưu ý văn hóa đọc cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thời gian qua.

8.2. Phần chuẩn bị về tổ chức và hậu cần.

A) Chuẩn bị hội nghị.

- Đề xuất ý kiến với lãnh đạo Bộ chọn nơi đăng cai Hội nghị (Tây Ninh).

- Gửi công văn & Dự thảo kế hoạch đề nghị đăng cai tổ chức Hội nghị.

- Công văn đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL, Thư viện tỉnh Tây Ninh tham gia tổ chức đăng cai Hội nghị nói trên.

B) Công tác thông tin, tuyên truyền: Bao gồm các nội dung công việc:

- Thực hiện phóng sự về hoạt động của thư viện, tủ sách đồn biên phòng 10 năm qua. (Thời lượng 15-20 phút, do Cục Chính trị BĐBP đảm trách).

- Chuẩn bị khoảng 50 - 60 ảnh màu minh họa tại Hội nghị (Vụ Thư viện, Vụ VHDT và Cục Chính trị cùng chuẩn bị).

- Tuyên truyền trên báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương (cả 3 cơ quan phối hợp tổ chức cùng thực hiện).

C) Chuẩn bị công tác thi đua - khen thưởng.

- Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh BĐBP xem xét hình thức khen thưởng: Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc (dự kiến 35 - 40 tập thể, bao gồm cả ngành thư viện và cả khối đơn vị bộ đội biên phòng).

- Hình thức khen thưởng: Bộ VHTTDL khen tặng các đơn vị biên phòng; Bộ tư lệnh BĐBP khen tặng các đơn vị thư viện.

D) Chuẩn bị công tác hậu cần, cơ sử vật chất.

-Trung ương: Vụ Thư viện phối hợp với Vụ VHDT và Cục Chính  trị BĐBP (chuẩn bị kế hoạch tổ chức, thi đua khen thưởng). Ngoài ra Vụ Thư viện lo: Quyết định tổ chức, dự trù kinh phí Hội nghị, xe ôtô đưa đón đại biểu dự hội nghị từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh và ngược lại (cho khối đại biểu thư viện).

- Tỉnh Tây Ninh: Sở VHTTDL phối hợp với Chỉ huy Biên phòng Tây Ninh và Thư viện tỉnh Tây Ninh (nơi đăng cai Hội nghị) liên hệ hội trường, nơi ăn, nghỉ cho đại biểu dự Hội nghị v.v...

- Phân công rõ trách nhiệm của Vụ Thư viện, của Sở VHTTDL, Thư viện tỉnh Tây Ninh trong tổ chức, phối hợp và triển khai.

Đ) Tổ chức tham quan, khảo sát: Phối hợp với Sở VHTTDL và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức đi tham quan, khảo sát thực tế và tăng sách cho 01 đơn vị thư viện biên phòng tiêu biểu ở tỉnh Tây Ninh.

E) Công tác xã hội hóa.

Để tạo điều kiện có sách báo và tài liệu hộ trợ cho các thư viện, tủ sách biên phòng còn nhiều khó khăn, đề nghị các cơ quan phối hợp tích cực vặn động các nhà tài trợ, nhà xuất bản, nhà sách ở Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh (Lưu ý chất lượng sách phù hợp với nội dung phục vụ bộ đội biên phòng và phục vụ văn hóa đọc cho đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới)./.

Trân trọng cám ơn

 

Nơi nhận:

-Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, TV, G.7.            

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác